20120406 00000 VRI Logo RGB Transparant

Het register voor informatici 
wordt beheerd door de VRI, 

de Vereniging Register voor Informatici.

De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.

startpagina

Nieuws

ALV

11 Juni 2020 van 20:30-22:00

Beste leden van de VRI, bestuursleden 11 juni zoals gemeld in de uitnodiging aan u staat de volgende ALV gepland.

 

Geheel in lijn met de huidige situatie rondom Corona, is deze vergadering virtueel! In de dagen voor de ALV ontvangt u per email een uitnodiging om deel te kunnen nemen. U kunt deelnemen met uw computer, smartphone of desgewenst kunt u ook alleen inbellen (maar dan heeft u geen beeld).

Brief van de nieuwe voorzitter voor huidige en toekomstige RI’s,
 
Beste RI’ers,

Sinds september 2019 sta ik aan het roer van de VRI. De VRI-leden en RI-ers kregen al een mailtje van mijn hand. En nu kan ik melden dat het bestuur weer helemaal is ingevuld! Met de frisse inbreng van capabele mede RI-ers staan we klaar voor het volgende traject.

Wat gaan we doen als nieuw bestuur? Allereerst de communicatie op orde krijgen: de VRI-websites moet kloppen. Kandidaten moeten kunnen lezen waarom ze bij onze club willen horen, wat ze kunnen verwachten en hoe ze zich kunnen aanmelden. Bestaande RI-ers moeten liefst weer actief willen worden. En oud-RI-ers zouden zich weer welkom moeten voelen, als ze nog in de IT werken natuurlijk.

Het antwoord op de eerste vraag geef ik alvast (voor wie het niet weet: RI=registerinformaticus, een titel die je op condities van de VRI achter je naam mag zetten):

Je wilt RI zijn omdat je je wilt spiegelen met IT-ers die net als jij een bovengemiddelde drive hebben om IT in de samenleving op een hoger plan te brengen. Die gewend zijn voorop te lopen. Die hun kennis en ervaring daarover graag delen. 

En verder een tipje van wat ook al in gang is gezet: we gaan een marktplaats inrichten waar RI-ers een topic kunnen neerzetten waarop anderen inschrijven – online natuurlijk op dit moment. Om eindelijk hieraan eens invulling te geven. 

En ook belangrijk om te melden: We zijn druk bezig met het controleren van de PE. Laatste slag voor het opsturen van de RI-certificaten. 

Alles wordt vervolgd!

 

Heel veel gezondheid in deze thuiswerktijd. 

 

Carinke Buiting, arts RI
Voorzitter 

De voordelen van registratie

Het register voor Informatici is opgericht met als doel

 • meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
 • het ondersteunen van de branding van de IT-professional
 • als portaal om competenties te kunnen vergelijken
 • beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
 • het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken

 

Voordelen voor uw organisatie

Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.

De Gedragscode van het register

De gedragscode kent vijf uitgangspunten:

 • (Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.

 • Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.

 • Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.

 • Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.

 • Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.

De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register 

Meer Informatie?

De VRI

De missie, visie, historie en het bestuur

Het Register

zoek professional op naam of registratienummer.

Gedragscode

De complete gedragscode van het register

Documenten

Download links voor de documenten

RI en e-CF

Europese norm voor de IT professionals

De VRI

schema-Organisatie.png@0.5x

De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd. 

Historie

 • In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
 • In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.

Missie VRI

De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij  te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT

Visie VRI

De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid

Het Register, RI en e-Competence

startpagina

De Documenten

startpagina

Download Flyer leden


Download Brochure RI


Download Code of Conduct


Download Privacy Verklaring (AVG)

Het Register

In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!

De nieuwe certificaten (2019-2020) worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend.

Een Informaticus in het Register heeft de gedragscode ondertekend. Deze ondertekening houdt ook in dat hij of zij zijn deskundigheid op peil houdt. Dit wordt gemeten aan de hand van de PE punten. Registerinschrijving vergt minimaal 25 PE-punten per jaar. De VRI kan de opgave toetsen. Via de knop hiernaast wordt u naar het gedeelte van de site geleid, waar u uw PE-punten kunt opgeven.

Het bestuur:

Carinke Buiting
Carinke Buiting RI

Voorzitter

Mail de voorzitter

Pasfoto Guido Steusel 0685
Guido Steusel RI

Secretaris

Mail de secretaris

Peter Overgoor-site
Peter Overgoor RI

Penningmeester

Mail de penningmeester

Huub Mertens-site
Huub Meertens RI

nieuwe leden en PE controle

Stuur mail

Ondersteuning:

Peter Tolen-site
Peter Tolen

Functionaris Gegevensbescherming

Stuur mail