Ngi-NGN, VRI en de stichting EXIN tekenen Intentieverklaring Register e-Skills Professionals 

— persbericht —

‘s-Hertogenbosch, 21 april 2016

De ICT Beroepsvereniging Ngi-NGN en de Vereniging Register voor Informatici (VRI) hebben met de stichting EXIN een Intentieverklaring getekend om te komen tot een Register voor Professionals in het ICT-domein, gebaseerd op het e-Competence Framework (e-CF).
Ngi-NGN, VRI en de stichting EXIN (Aandeelhouder van het exameninstituut EXIN Holding BV) zien een groeiende noodzaak bij de (semi-)overheid en marktpartijen, dat op een eenduidige, transparante en neutrale wijze de ICT-competenties van professionals worden vastgelegd.
Om invulling te geven aan deze behoefte, onderzoeken de ondertekenaars de oprichting van een Register van Professionals in het ICT-domein. In het Register zullen de e-Skills van een professional worden geregistreerd. Onderzocht zal ook worden waar, of en hoe het Register breder, Europees en internationaal relevant en inzetbaar kan zijn. Het Register zal volledig gebaseerd zijn op het e-CF.
Het e-CF  is een competentieraamwerk voor professionals die werkzaam zijn in een functie waar IT-vaardigheden (e-competenties) dominant zijn. Het omschrijft welke e-competenties in organisaties nodig zijn. Daarmee kan één taal met betrekking tot competenties worden gesproken. Door het hanteren van één begrippenkader kunnen competenties makkelijker op elkaar worden afgestemd. Het voordeel hiervan is onder meer dat een mismatch tussen vraag (wat heeft een organisatie nodig) en aanbod (wat kan een professional) voorkomen kan worden.

Over Ngi-NGN
Het Ngi-NGN bestaat sinds 1959 en is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en –managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden hun kennis verdiepen en hun netwerk onderhouden. De leden hebben toegang tot inhoudelijke evenementen, zoals lezingen, seminars en congressen.

Over VRI
De VRI, opgericht in 1984, heeft als doelstelling het bijhouden en publiceren van een register voor IT Professionals, het (laten) onderhouden van de RI-norm, het verzorgen van het tuchtrecht behorende bij de RI-norm.

De Norm bestaat uit een opleidingstoets, een bekwaamheid onderzoek, het onderschrijven van de gedragscode en het voldoen aan de permanente educatie eis.

Over Stichting EXIN
De stichting EXIN heeft onder meer tot doel het bevorderen van de kennis over het ICT-vakgebied en ICT-toepassingen in de Nederlandse samenleving. Vanuit de stichting EXIN is EXIN Holding B.V. ontstaan.